The Tata Madiba exhibition is meant to stimlate conversation about his life, struggles and extraordinary contribution to the protection of South Africa’s rich biodiversity; and also to connect contemporary issues around leadership, conservation and sustainability.  

This TalkBack Wall is intended to use Mandela’s quotes to incite conversation around the South Africa we want to create, its democracy, freedom and rights.

We’d love for you to be a part of this! Pick a question and share your thoughts with us and fellow visitors, or read through Please respect the platform and share with us what you are able to.

d


Injongo yomboniso kaTata Madiba kukuba kuhlalutywe imbali yobomi bakhe, iinzima awathubeleza phantsi kwazo kunye negalelo lakhe elikhulu kumalinge okukhusela iintlobo ezahlukeneyo zezityalo nezilwanyana zoMzantsi Afrika; kunye nokuxoxa ngemiba yale mihla enxulumene nezakhono zokuphatha, ulondolozo nozinzo.

Olu Donga lukuPhendulayo lwenzelwe ukusebenzisa izicatshulwana ezithathwe kwiintetho zikaMandela ukuze ziqhale ingxoxo malunga noMzantsi Afrika esiwunqwenelayo, uhlobo esilufunayo lwedemokrasi, ulawulo kunye namalungelo. 
 
Singavuya kakhulu ukuba ungayinxalenye yeli phulo! Khetha umbuzo ofuna ukuwubuza uze usixelele ngezimvo zakho thina nabanye abantu abandwendwele eli ziko, okanye ufunde izimvo zabanye abantu abandwendwele eli ziko. Lihloniphe eli qonga usibalisele into onakho ukusibalisela yona. 

d


Die Tata Madiba uitstalling is bedoel om gesprekke te stimuleer oor sy lewe, stryde en buitengewone bydrae tot die beskerming van die Suid-Afrika se ryk biodiversiteit; en ook om aan te sluit by hedendaagse kwessies oor leierskap, natuurbewaring en volhoubaarheid.
 
Die Saampraatmuur is bedoel om Mandela se aanhalings te gebruik om gesprekke te voer oor die Suid-Afrika wat ons wil skep, demokrasie, vryheid en regte.

 Ons wil graag hê dat u hieraan deelneem! Kies ‘n vraag, deel u gedagtes met ons en mede-besoekers, of lees deur die opinies van ander besoekers. Respekteer asseblief die platvorm en deel met ons wat u kan.

 

Click and see all answers to the question in the gallery

fffhgg

 

d

 

k

 

d

Add new comment

Add new comment - Faka uluvo olutsha - Voeg nuwe opmerking by